Polityka prywatności i plików cookies

 1. WSTĘP
 2. Niniejsza „Informacja o ochronie prywatności oraz o plikach cookies Dela Plus” [dalej: „Informacja”] określa szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego prowadzonego w domenie „delaplus.com” [dalej: „Serwis”].
 3. Realizacja usług asystenckich może wiązać się z przetwarzaniem innych danych osobowych, aniżeli dane osób, które korzystają z Serwisu. W takim przypadku, zawierana jest odrębna umowa dotycząca powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. ADMINISTRATOR
 5. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dela Plus Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie (35-105) Rzeszów, ul. Przemysłowa 1/514, tel. +48 17 250 99 08 [„Administrator” albo „Dela Plus”].
 6. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mai delaplus@delaplus.com

III. USŁUGA ASYSTENCKA

 1. Zakup usługi asystenckiej (jednego z pakietów) wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. W tym przypadku przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy (a jeżeli ma to zastosowanie – do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy), w tym do:
  – wykonywania na Państwa rzecz usług asystenckich oraz
  – kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z realizacją umowy.
 3. Wymagamy podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać zawartą z Państwem umowę, a tym samym świadczyć usługę: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, a także: dane kontaktowe – numer telefonu oraz adres e-mail. Dodatkowo (o ile dotyczy): nazwę(firmę), NIP, REGON oraz adres prowadzonej działalności.
 4. Podanie danych oznaczonych przy składaniu zamówienia jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia zamówienia i realizacji umowy. Jeżeli zatem nie podacie Państwo tych danych, nie będziecie mogli Państwo korzystać z usług Dela Plus. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
 5. W zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie (np. e-mailowo na adres: delaplus@delaplus.com). Będziemy przetwarzać Państwa dane dopóki zgoda nie zostanie wycofana. Niemniej jednak, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych związanych z usługą asystencką.
 7. WEBINARY, KURSY i SZKOLENIA INTERNETOWE
 8. Udział w webinarze, kursie lub szkoleniu wiąże się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
 9. W tym przypadku przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (a jeżeli ma to zastosowanie – do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy), w tym do:
  – umożliwienia Państwu dostępu do materiałów oraz
  – kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z realizacją umowy.
 10. Wymagamy podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać zawartą z Państwem umowę, a tym samym świadczyć usługę drogą elektroniczną: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, a także: dane kontaktowe – numer telefonu oraz adres e-mail. Dodatkowo (o ile dotyczy): nazwę(firmę), NIP, REGON oraz adres prowadzonej działalności.
 11. Dodatkowo, przepisy prawa mogą wymagać od nas przetwarzania innych Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 12. FORMULARZE KONTAKTOWE
 13. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Możecie Państwo podać również inne dane w celu ułatwienia kontaktu (aby móc przedstawić Państwu jeszcze bardziej spersonalizowaną ofertę). Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia
  i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkować będzie niestety brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 14. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie (oraz prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji); podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda.
 15. Informujemy, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt e-mailowy z Administratorem (delaplus@delaplus.com). Będziemy przetwarzać Państwa dane dopóki zgoda nie zostanie wycofana. Niemniej jednak, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 16. SOCIAL MEDIA
 17. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn).
 18. Dane te przetwarzane są wyłącznie w związku z prowadzeniem poszczególnych profili, w tym w celu informowania użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu świadczonych przez Administratora usług oraz produktów (np. darmowych webinarów, relacji, etc.), a także w celu umożliwienia komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu własnych produktów oraz usług, a także budowaniu i utrzymywaniu relacji z klientami (w tym potencjalnymi) oraz współpracownikami.

VII. INNE PRZYPADKI

 1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora również w następujących przypadkach:

  • Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Dela Plus, którym jest:
   – przechowywanie danych w celu zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
   – ochrona praw Administratora – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
  • Na podstawie Państwa zgody – w celach marketingowych (w tym marketingu bezpośredniego).
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt e-mailowy (adres: delaplus@delaplus.com). Będziemy przetwarzać Państwa dane dopóki zgoda nie zostanie wycofana. Niemniej jednak, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VIII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane zebrane za pomocą formularza kontaktowego będziemy przetwarzać do czasu obsługi zapytania.
 2. Informacje zebrane z plików cookies, które mogą kwalifikować się jako dane osobowe będziemy przetwarzać maksymalnie przez okres 4 lat.
 3. W przypadku usług asystenckich – przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z nami umowy, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (lub obrony przed takowymi) – do czasu upływu terminów przedawnienia takich roszczeń.
 4. W przypadku webinarów oraz kursów – przez czas obowiązywania zawartej z nami umowy, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (lub obrony przed takowymi) – do czasu upływu terminów przedawnienia takich roszczeń.
 5. W przypadku uzasadnionego interesu Administratora – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 6. W przypadku zgody (przypadki inne niż formularz kontaktowy) – do czasu jej wycofania (nie dłużej jednak, niż 4 lat).
 7. Niezależnie od powyższego, w celu rozliczalności tj. wykazania przestrzegania przez Administratora przepisów o ochronie danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub nośników je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 8. Okres przetwarzania danych może być również przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń (lub obrony przed takowymi).
 9. PLIKI COOKIES
 10. Serwis zapisuje na Państwa komputerze tzw. pliki cookie.
 11. Dzięki plikom cookie, Dela Plus wie jak wielu użytkowników zagląda do Serwisu, co konkretnie czytają, a także co pomijają. Pliki cookie wykorzystywane w Serwisie są również do poprawnego działania wtyczek społecznościowych, które pozwalają łatwo publikować wpisy z tej strony na stronach serwisów społecznościowych takich jak Facebook czy Instagram. Serwis wykorzystuje zatem pliki cookies w celach marketingowych oraz statystycznych (w tym analitycznych).
 12. Pliki cookies mogą jednak zawierać informacje, które kwalifikują się jako dane osobowe.
 13. Dane zbierane i używane w tym celu to: informacja o adresie IP urządzenia oraz informacje techniczne pozwalające oddzielić użytkowników korzystających z tego samego adresu IP (m.in.: adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia).
 14. Podstawą prawną tak zebranych danych osobowych jest Państwa zgoda. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt e-mailowy (adres: delaplus@delaplus.com). Będziemy przetwarzać Państwa dane dopóki zgoda nie zostanie wycofana. Niemniej jednak, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 15. Jeżeli uważacie Państwo, że obecność plików cookie narusza Państwa prywatność, w każdej chwili można je wyłączyć – zarówno dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z przeglądarki (Proszę przy tym pamiętać, że może to skutkować brakiem możliwości działania wybranych funkcjonalności stron internetowych).
 16. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
 17. Zapewniamy spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.: prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 18. ODBIORCY DANYCH
 19. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione zaufanym partnerom Administratora, którzy wspomagają nas w jak najlepszej obsłudze klienta. Są to: dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych (w tym hosting), banki i operatorzy płatności, osoby i podmioty prowadzące analitykę oraz statystykę Serwisu, dostawcy programów, narzędzi oraz aplikacji wspomagających pracę z klientem i obsługę biura, osoby i podmioty, które wykonują usługi prawne, księgowe, rachunkowe lub audytowe, osoby i podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług lub umowy o współpracę, a także osoby i podmioty świadczące na rzecz Dela Plus usługi serwisowe.

XII. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską – do Stanów Zjednoczonych Ameryki – wyłącznie jednak podmiotom uczestniczącym w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym na mocy decyzji Komisji Europejskiej.

XIII. CZY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY?

 1. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w taki sposób, aby w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać względem Państwa jakiekolwiek decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływające.

XIV. ORGAN NADZORU

 1. Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Dela Plus danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).